آنلاین 54
چهارشنبه 29 دي 1400
سازمان خَبات کردستان ایران

مصاحبه

سیاسی

فعاليتها، بایگانی

تێکۆشان شماره ٣٢٤
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-10-18  

تێکۆشان شماره‌ ٣٢٣
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-09-14  

تێکۆشان فارسی شماره‌ ٣٢١
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-06-25  


برگزاری جلسە تشکیلات کمیتە نروژ بە صورت آنلاین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-06-11  

اجتماعی


ادبی