آنلاین 87
چهارشنبه 13 اسفند 2720
سازمان خَبات کردستان ایران

مصاحبه

فعاليتها، بایگانی


تێکۆشان شماره ٣٢٥

بخشی : فعالیت   تاریخ: 2020-11-24

بیشتر بخوانیدر ...

برگزاری جلسە تشکیلات کمیتە نروژ بە صورت آنلاین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-06-11  

تێکۆشان فارسی شماره‌ ٣٢٠
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-05-22  


شركت اعضاء سازمان خبات در گردهمایی در برلین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-11-30  

مشارکت کمیتە سوییس در مجلس ختم ماموستا حمید درویش
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-10-30  

اجتماع