آنلاین 96
پنجشنبه 26 فروردين 2721
سازمان خَبات کردستان ایران

مصاحبه

فعاليتها، بایگانی


تێکۆشان شماره ٣٢٨

بخشی : فعالیت   تاریخ: 2021-04-11

تێکۆشان شماره ٣٢٨ بیشتر بخوانیدر ...


برگزاری جلسە تشکیلات کمیتە نروژ بە صورت آنلاین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-06-11  

تێکۆشان فارسی شماره‌ ٣٢٠
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2020-05-22  


شركت اعضاء سازمان خبات در گردهمایی در برلین
بخشی : فعالیت  
تاریخ منتشر شده : 2019-11-30  

اجتماع